we sell high quality best quality replica watches at the best price online. www.breitlingreplica.to customers and prospects definitely acquire customer service. here we compare the real brand watches we all know and love with some incredibly convincing https://www.richardmille.to/ with in-depth analysis. the research into the bond amid people and in addition the time in many different people turned out to be eagerly held by jerseys.to for sale. this type of creative energy as high quality https://valentinoreplica.to. flawlessness during the watchmaking operation is a foundation of freepho.to. quality swiss rolex datejust 126334bldj rolex calibre 2836 2813 mens 15mm at wholesale price.japanese omega de ville hour vision de ville hour vision mens white dial dial blue strap 41 mm 2. Obchodní podmínky | Půjčovna stanů

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Následující obchodní podmínky se vztahují na elektronický obchod (e-shop), dostupný na adrese www.pujcova-stanu.cz, jehož provozovatelem je Václav Houfek (IČ: 66046301). Obchodní podmínky doplňují smlouvu, kterou uzavírá zákazník s dodavatelem. E-shop Půjčovna stanů je specializovanou prodejnou a půjčovnou vojenských stanů, párty stanů a příslušenství.

Identifikační údaje

Název: Václav Houfek
Sídlo: Karlova 696, Jílové u Prahy, Česká republika
Provozovna: Okrouhlo-Záhořany 254 01, Česká republika
IČ: 66046301
Neplátce DPH.

Kontaktní údaje

Václav Houfek
Adresa: Karlova 696, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika
Telefon: +420 724 044 632
E-mail: vaclavhoufek@pujcovna-stanu.cz

Vymezení právních vztahů

Právní vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem – spotřebitelem, těmito obchodními podmínkami neupravenými, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. v platném znění – občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a platnými předpisy upravujícími vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem. Právní vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem, který není spotřebitelem, tedy je velkoodběratelem, se řídí rovněž těmito podmínkami a v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. – obchodním zákoníkem. Případné úpravy těchto podmínek, které musí být v souladu se zákonem, musí být schváleny oběma smluvními stranami písemnou formou.

Vymezení zákazníků

Zákazník, který je spotřebitelem, uzavírá a plní smlouvu o pronájmu v podobě pronájmu zboží nebo kupní smlouvu v podobě spotřeby zboží. Nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Zákazník, který není spotřebitelem, ale je velkoodběratelem, uzavírá a plní smlouvu o pronájmu nebo kupní smlouvu za účelem své obchodní nebo podnikatelské činnosti.

Způsob nákupu

V e-shopu Půjčovna stanů lze nakupovat zboží na základě závazné objednávky. Zákazník, který je spotřebitelem, musí pro objednávku zboží vyplnit požadované kontaktní údaje, případně složit zálohu.

Způsob pronájmu

V e-shopu Půjčovna stanů lze pronajímat zboží na základě závazné rezervace. Zákazník, který je spotřebitelem, se musí pro rezervaci pronajímaného zboží vyplnit požadované kontaktní údaje, případně složit zálohu.

Cena zboží

Ceny uvedené v seznamech produktů e-shopu Půjčovna stanů jsou konečné, může k nim být však účtována doprava a montáž dle dohody obou smluvních stran.

Vznik smlouvy o pronájmu

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Neznalost obchodních podmínek zákazníka neomlouvá. Na obchodní podmínky je zákazník upozorněn při objednávce.

Smlouva o pronájmu vzniká potvrzením objednávky, o kterém je zákazník informován e-mailem.

Podmínky převzetí zboží

Převzetí pronajatého zboží je osobně na provozovně dodavatele. Je nutné mít s sebou dva doklady totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, popř. cestovní pas).  Při přebírání pronajatého zboží je mezi oběma stranami podepsána smlouva o pronájmu.

Dodavatel ke každé smlouvě o pronájmu přiloží doklad o platbě obsahující veškeré náležitosti včetně uvedení cen za jednotlivé položky. Doklad o platbě současně slouží jako dodací list. Dodavatel nenese odpovědnost za špatně uvedené kontaktní nebo fakturační údaje zákazníkem.

Platby za pronájem zboží

Platba nájemného se provádí v den převzetí pronajatého zboží. Při rezervaci pronájmu zboží v celkové hodnotě nad 5.000 Kč je nutné při rezervaci složit zálohu ve výši 50% pronájmu.

Při opožděném vrácení pronajatého zboží nad datum stanovený smlouvou, je za každý následující započatý den účtována pokuta ve výši 1.000 Kč.

Doprava a manipulace

Dopravu si zákazník zajišťuje sám, po domluvě dodavatel dopravu zajistí za poplatek (15 Kč/kilometr). Manipulace s pronajatým zbožím (např. postavení stanu) si zákazník zajistí sám, po domluvě manipulaci zajistí dodavatel za poplatek (od 300 Kč).

Storno objednávky

Zákazník má právo zrušit objednávku/rezervaci do doby, než mu dodavatel potvrdí převzetí objednávky. Později uplatněné zrušení objednávky má za následek povinnost zákazníka uhradit dodavateli vzniklou škodu. Zákazník je v tomto případě povinen uhradit dodavateli prokazatelně vynaložené náklady, které musel dodavatel vynaložit.

Vznik kupní smlouvy

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Neznalost obchodních podmínek zákazníka neomlouvá. Na obchodní podmínky je zákazník upozorněn při objednávce.

Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky dodavatelem, o kterém je zákazník informován e-mailem. Společně s potvrzením objednávky zašle dodavatel zákazníkovi informace o předpokládaném termínu expedice objednaného zboží. Toto datum je orientační a nemusí se shodovat se skutečným datem expedice zásilky. Skutečné datum odeslání zásilky potvrdí dodavatel zákazníkovi v následujícím e-mailu.

Zboží odebrané z e-shopu Půjčovna stanů zůstává ve vlastnictví dodavatele až do okamžiku jeho úplného zaplacení. Okamžikem platby se rozumí při bezhotovostní platbě připsání kupní ceny (včetně poštovného, balného, přepravného) na účet dodavatele. Vlastnické právo na zboží přechází na zákazníka ke dni převzetí, respektive zaplacení finanční částky za objednávané zboží.

Dodavatel ke každé vyřizované objednávce přiloží doklad o platbě obsahující veškeré náležitosti včetně uvedení cen za jednotlivé položky. Doklad o platbě současně slouží jako dodací a záruční list. Dodavatel nenese odpovědnost za špatně uvedené kontaktní údaje zákazníkem, které znemožní dodání objednávky.

Storno objednávky

Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než je mu zaslán předpokládaný termín expedice zásilky, tedy než dodavatel potvrdí převzetí objednávky. Později uplatněné zrušení objednávky má za následek povinnost zákazníka uhradit dodavateli vzniklou škodu. Zákazník je v tomto případě povinen uhradit dodavateli prokazatelně vynaložené náklady na obstarání zboží nebo náklady, které musel dodavatel vynaložit na zbytečnou dopravu.

Podmínky dodání zboží

Dodavatel se snaží doručit objednané zboží zákazníkovi v co nejkratším termínu. O způsobu a termínu dodání informuje dodavatel zákazníka e-mailem. V případech, kdy objednané zboží není dočasně na skladě vinou odprodání předchozí objednávky, případně ani výrobce nebude mít objednané zboží aktuálně k dispozici, dodavatel učiní veškerá opatření, aby bylo objednané zboží dodáno zákazníkovi co nejdříve.

Zboží bude v rámci ČR dopraveno k zákazníkovi maximálně za 48 hodin od potvrzení expedice objednávky dodavatel. Poštovné se odvíjí od zvoleného typu platby a dopravy.

Zboží lze vyzvednou osobně na kontaktní adrese dodavatele.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí objednaného zboží. V takovém případě je zákazník povinen svůj projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit dodavateli nejpozději do 14. dne od převzetí zboží a vrátit zboží kompletní v nepoškozeném stavu včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod. společně s dokladem o koupi zboží. Zákazník může zboží vrátit dodavateli osobně na kontaktní adrese uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo zasláním zboží poštou na stejnou adresu. Zákazník je zároveň povinen uvést, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny zboží.

Uplatní-li zákazník toto právo, má dodavatel povinnost uhradit zákazníkovi vynaložené finanční prostředky ve výši kupní ceny objednávaného zboží. Dodavatel je povinen vrátit vynaloženou finanční částku za zakoupené zboží zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od jeho odstoupení od smlouvy.

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba

Záruční doba pro objednávané zboží se řídí platným občanským zákoníkem, konkrétně § 621 zákona č. 40/1964 Sb. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží a končí přesně po 24 měsících od převzetí zboží. Ze strany dodavatele může být stanovená záruční doba prodloužena, odpovídá-li to parametrům výrobku. Záruční doba se vždy prodlužuje po dobu, během které bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží, anebo pokud byla vyměněna část výrobku, začne běžet nová záruční doba k výrobku, respektive k jeho nové části.

Dodavatel se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé:

1. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jimi byl výrobek opatřen. Pokud je zákazník zároveň spotřebitelem, nezaniká záruka jako celek, ale zaniká právo reklamovat ty vady, které vznikly v souvislosti s porušením ochranných nálepek.
2. Neodbornou instalací, zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem.
3. Poškozením přírodními živly či násilnými útoky třetích osob.
4. Poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci. Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Reklamace při převzetí výrobku

V případě, že zboží není při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li tento postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Rozporem s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované či není v odpovídajícím množství, hmotnosti a podobně.

Reklamace v záruční lhůtě

Při zjištění vady výrobku má zákazník právo toto zboží reklamovat, tj. bezodkladně dodavateli oznámit, že převzatý výrobek vykazuje vadu, a sdělit, jakým způsobem se vada projevuje. Jde-li o vadu odstranitelnou, má zákazník právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Pokud tento postup není možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

K uplatnění reklamace je nutné, aby zákazník zaslal společně s výrobkem (v obalu, který brání poškození při jeho přepravě) také kopii dokladu prokazující koupi výrobku u dodavatele. Za den uplatnění reklamace je považován den doručení reklamovaného zboží a dokladu na adresu dodavatele.

Dodavatel vydá zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Ochrana osobních dat

Veškeré nakládaní s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním závazné objednávky v e-shopu Půjčovna stanů dává zákazník dodavateli svůj souhlas ke shromažďování a archivaci jeho osobních údajů a údajů o svých učiněných pronájmech nebo nákupech. Dodavatel se zavazuje nakládat s osobními daty zákazníků důvěrně, veškeré údaje slouží výhradně pro interní potřeby dodavatele.

Osobní údaje získané dodavatelem v rámci uzavření smluv pronájmu mezi účastníky nejsou a nebudou dál poskytnuty žádné třetí straně, tj. nebudou předávány, prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům uvedeným v rámci pronájmu nebo koupě zboží v e-shopu Půjčovna stanů a jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník má kdykoliv právo požádat dodavatele o vymazání svých osobních údajů z databáze. Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů kontaktujte dodavatele na e-mailu vaclavhoufek@pujcovna-stanu.cz.

Platnost a účinnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti a platnosti dne 1. 11. 2012.

Pošlete zajímavý odkaz známému

Označené položky * je nutné vyplnit.